Digitalizálási, nyomtatási és postázási megoldások

Adatvédelmi Tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató
1. Bevezetés
Az Aranypost KFT., mint a http://www.aranypost.hu honlap tulajdonosa kifejezi, hogy tiszteletben tartja felhasználóinak magánszféráját, és az alábbiakban tájékoztatja a honlap felhasználóit és látogatóit az alkalmazott adatvédelmi szabályokról.
Az Aranypost KFT. fenntartja a jogot, hogy időről időre frissítse ezt a nyilatkozatot új online változat közzétételével. Ezt a nyilatkozatot legutoljára 2020. február 07-én frissítették.
A weboldal megtekintése személyes adatok megadása nélkül is lehetséges bárki számára.
Amennyiben a felhasználó a weboldal alapján meghatározott céllal önkéntesen személyes adatokat ad meg, úgy társaságunk a személyes adatok tekintetében az uniós és a magyar jogszabályi előírások szerint jár el.
Az Aranypost KFT., a kezelt személyes adatokat az érintett kifejezett írásbeli beleegyezése nélkül – jogszabály eltérő rendelkezése kivételével – harmadik személyeknek nem adja át.
Az ARANYPOST KFT. elkötelezett a honlap látogatói személyes és üzleti adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az Általános Adatvédelmi Rendeletben megfogalmazott jogok tiszteletben tartását, a személyes és üzleti adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely garantálja ezen adatok biztonságát, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
2. Jogszabályi megfelelés
Az Aranypost KFT. a személyes adatok kezelésével kapcsolatban kialakította a megfelelő eljárásait, a belső szabályozásai megfelelnek a hatályos uniós és magyar szabályozásoknak, így különösen az alábbiaknak:
• Magyarország Alaptörvénye
• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
• 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
• 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről
• 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól (Grt.)
• 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
2.1 Fontosabb alapfogalmak
Magyarország Alaptörvényének „Szabadság és Felelősség” fejezete VI. cikk (2) bekezdése szerint
„Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez”. Az Általános Adatvédelmi Rendelet 4. cikke alapján, illetőleg ezen nyilatkozat alkalmazásában: személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosított az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon,
különösen valamely jellemzője; például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;
adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
elektronikus hírközlési adatok: az elektronikus hírközlés tartalma és elektronikus hírközlési metaadatok;
elektronikus hírközlési metaadatok: az elektronikus hírközlés tartalmának továbbítása, terjesztése vagy cseréje céljából elektronikus hírközlő hálózatban kezelt adatok; idetartoznak a kommunikáció feladójának és címzettjének nyomon követésére és azonosítására szolgáló adatok,
az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtása során az eszköz helyére vonatkozóan elállított adatok, valamint a kommunikáció dátuma, időpontja, időtartama és típusa elektronikus levél:
elektronikus hírközlő hálózaton keresztül küldött, e hálózatban, kapcsolódó számítástechnikai eszközökben vagy a címzett végberendezésében tárolható, információkat, például szöveget, beszédet, videót, hangot vagy képet tartalmazó elektronikus üzenet.
A fentiek alapján az adatkezelést végző Aranypost Kft. tájékoztatja valamennyi regisztrált felhasználóját a következőkről:
2.2 Az adatkezelő neve, elérhetősége
Aranypost Korlátolt Felelőségű Társaság, (rövid név: Aranypost Kft)
Cg.: 01-09-999843
Tel: +36 30 608-50-71 E-mail: aranypost@aranypost.hu
Cím: 1064 Budapest Podmaniczky u. 57. Név: Arany Tímea ügyvezető igazgató.
2.3 Az adatkezelés kategóriái
2.3.1 Közvetlen kapcsolat felvétele
Az Aranypost KFT. honlapján lehetőséget biztosítunk az általunk forgalmazott termékek és szolgáltatások megismerésére.
Kezelt személyes adatok köre:
• Név – megadása kötelező
• E-mail cím – megadása kötelező
Amennyiben ezek közül valamelyik nem kerül megadásra, úgy a jelentkezés nem valósul meg, a szolgáltatást nem lehet igénybe venni.
Az adatkezelés jogalapja:
Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás.
Az adatkezelés célja: Az adat kezelésének célja, hogy a hírlevélre feliratkozót értesíteni tudjuk az Aranypost KFT. aktuális híreiről, akcióiról, esetleges rendezvényeiről.
A kapcsolatról való leiratkozás lehetőségei:
Személyes, vagy e-mail-on keresztüli közléssel
Adatkezelés időtartama:
A személyes adatok kezelése addig történik, amíg a küldő személy a fentiek szerinti leiratkozást el nem végzi.
Amennyiben a kapcsolat lemondása megtörténik, úgy a személyes adatok törlését az ARANYPOST KFT. elvégzi.
2.3.2 Árajánlatkérés
Az árajánlat kérés során az érdeklődőnek az személyes adatokat is meg kell adnia. Az tájékoztatás során az érintett felelőssége, hogy valós adatokat adjon meg.
A kezelt adatok valódiságáért az ARANYPOST KFT. felelősséget nem vállal.
Kezelt személyes adatok köre:
• Ajánlatkérő neve – megadása kötelező
• Telefonszám – megadása kötelező
• E-mail cím – megadása kötelező
• Cég neve – megadása kötelező
Amennyiben ezek közül valamelyik nem kerül megadásra, úgy az ajánlat kérés nem valósul meg, a szolgáltatást nem lehet igénybe venni.
Az adatkezelés jogalapja:
Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás.
Az adatkezelés célja:
Ajánlatadáshoz további információk beszerzése, prezentációs időpont egyeztetése, kapcsolattartás az ajánlatkérő személlyel.
Adatkezelés időtartama:
Az ajánlat adása, a prezentáció megtörténte, illetőleg míg az ezzel kapcsolatos kommunikáció a felek között véget nem ért.
2.3.3 ARANYPOST KFT.-hoz pályázók
A honlapon vagy egyéb úton meghirdetett állásajánlatokra a honlap igénybevételével is lehet pályázatot benyújtani.
Kezelt személyes adatok köre:
• Pályázó vezeték és keresztneve – megadása kötelező
• Telefonszám – megadása kötelező
• E-mail cím – megadása kötelező
Az adatkezelés jogalapja:
Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás.
A hozzájárulás önkéntes, de a pályázat beadásának feltétele a név telefonszám és az e-mail cím megadása. Amennyiben ezek közül valamelyik nem kerül megadásra, úgy az álláshirdetésre való jelentkezés nem valósul meg.
Az adatkezelés célja:
A pályázóval való kapcsolattartás, állásinterjú időpontjának egyeztetése.
Adatkezelés időtartama:
A pályázat elbírását követő fél év elteltével a pályázó személyes adatai törlésre kerülnek, melyről a jelentkező tájékoztatást kap.
4 Jogorvoslati lehetőségek
4.1 Az érintett hozzáféréséhez való joga Az Aranypost KFT. az érintett igényére visszajelzést ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, hozzáférést biztosít a személyes adatokhoz és a következő információkhoz:
• az adatkezelés céljai,
• az érintett személyes adatok kategóriái,
• azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket,
• adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
• az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
• a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
• ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető
információ,
• az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár,
• Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó garanciákról Az Aranypost KFT. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Aranypost KFT. az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.
Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
4.2 Helyesbítéshez való jog
Az érintett kérésére az Aranypost KFT. indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint — figyelembe véve az adatkezelés célját — az érintett erre irányuló kérése esetén biztosítja a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
4.3 Törléshez való jog
Az Aranypost KFT. az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a rá vonatkozó személyes adatokat, ha:
• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
• az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
• az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az adatainak direktmarketing célú felhasználása ellen tiltakozik;
• az érintett személyes adatainak kezelése jogszerűtlen;
• a személyes adatokat az GXR Kft-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
• a személyes adatok gyűjtésére gyermekek számára nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
• A fentiekben előírt jogok korlátozására csak az Általános Adatvédelmi Rendeletben írt kivételek fennállása esetén kerülhet sor.
Az Aranypost KFT. minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről vagy törlésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Aranypost KFT. tájékoztatja a címzettekről.
4.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérelmére az Aranypost KFT. korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
• az érintett jogos érdeken vagy közérdekű célból végzett adatkezelés ellen tiltakozott; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben 
4.5 Az adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, a Aranypost KFT. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha
• az adatkezelés az Általános Adatvédelmi Rendelet szerinti hozzájáruláson vagy szerződésen, mint jogalapon alapszik és az adatkezelés automatizált módon történik. Az adathordozhatósághoz való jog alkalmazásának kizárására és korlátozására az Általános Adatvédelmi Rendelet szabályait kell alkalmazni.
4.6 Tiltakozáshoz való jog
Az érintett bármikor tiltakozhat a saját helyzetével kapcsolatos okokból a közérdekű célból vagy jogos érdekből végzett adatkezelés ellen, ideértve a profilalkotást is.
Ebben az esetben az Aranypost KFT. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű,  jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Erre a jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.
4.7 Visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
4.8 Eljárási szabályok
Az ARANYPOST KFT. indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egyhónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.
A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
A kérelmeket elektronikus úton az aranypost@aranypost.hu email címre megküldve kell az Aranypost KFT.-hez eljuttatni.
 
5 Incidenskezelés
Az Aranypost KFT. indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.
Ezt a döntést az ARANYPOST KFT. saját hatáskörében hozza meg az eset összes körülményeire tekintettel,amelyről feljegyzést készít.
6 Cookie kezelés
A Aranypost KFT. a honlapján „sütiket” használ.
7 Jogérvényesítési lehetőség
A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az EU 2016/679 Általános adatvédelmi Rendelete, valamint a Ptk. (2013. évi V. törvény) tartalmazza, ennek keretében a felhasználó a jogszabályokban foglalt jogainak sérelme esetén bírósághoz, vagy panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
Jogorvoslati hatóságok elérhetőségei:
• Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó u. 27 előtt indítható peres eljárás • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke: Péterfalvi Attila (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)
Jelen nyilatkozat az Aranypost Kft-vel történő üzleti kapcsolat elválaszthatatlan részét képezi, és elolvasásával ill. elfogadásával a felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy – amennyiben az adatkezelés jogalapja a fentiek szerint az érintett hozzájárulása – az adatkezelő a jelen nyilatkozatban megjelölt személyes adatait a fenti célokból, jogalapok szerint és időtartamig kezelje. Az adatkezelő a felhasználó által megadott személyes adatok valódiságáért felelősséget nem vállal, azokért kizárólag az érintett, az azokat megadó a felelős.
 
Budapest, 2020. február 7.

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ